Fundacja KPMG w Polsce prowadzi działania na rzecz dzieci i młodzieży celem wyrównania szans edukacyjnych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Rozwijamy talenty, wspieramy szkoły, tworzymy przyjazne zasoby edukacyjne.

Wierzymy, że każde dziecko bez względu na status materialny rodziców powinno móc się w uczyć i poszerzać wiedzę w taki sposób, aby w pełni rozwijać swój potencjał. Zapewnienie młodym ludziom równego dostępu do edukacji ma realny wpływ na przyszłość nas wszystkich. W działania pomocowe chcemy także angażować społeczności lokalne, pracowników KPMG, studentów i wszystkich, którzy są gotowi do pomocy innym. Ściśle współpracujemy ze szkołami, Ośrodkami wpierania i rozwoju, Kuratoriami, jednostkami samorządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego, które w centrum swojej uwagi stawiają dzieci i młodzież uczącą się.

Modernizujemy naszą stronę internetową, jednak cały czas aktywnie działamy projektowo.

Jeżeli potrzebujesz dowiedzieć się więcej o aktualnie prowadzonych projektach zapraszamy do kontaktu poprzez adres email fundacja@kpmg.pl lub kontakt@fundacjakpmg.pl.

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze bieżące działania statutowe, w tym programy grantowe dla szkół oraz program użyczenia komputerów dla dzieci i młodzieży wraz z dostępem do internetu pochodzących z małych miejscowości i wsi, prosimy o wpłaty na konto PL 92 1600 1462 1808 2673 0000 0002 wraz z dopiskiem „pomoc dla szkół”.

Jeżeli chcesz weprzeć nasze działania na rzecz dzieci uchodźców z tym zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas 1-3 i 4-8 oraz pomoc szkołom w tworzeniu nowych sal do nauki, prosimy o wpłaty na konto PL92 1600 1462 1808 2673 0000 0002 z dopiskiem „na pomoc Ukrainie”.

Fundacja posiada także trzy konta walutowe do wpłat z zagranicy.

  • EURO PL11 1600 1462 1808 2673 0000 0005
  • USD PL81 1600 1462 1808 2673 0000 0006
  • GBP PL54 1600 1462 1808 2673 0000 0007

Adres banku: BNP Paribas Bank Polska, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, Polska
Kod SWIFT: PPABPLPK

Wszystkim darczyńcom dziękujemy!

Poznaj statut Fundacji

KPMG Foundation in Poland activities for children and youth to equalize educational opportunities and counteract social exclusion. We act for promoting talents, support the schools and create friendly educational resources.

We believe that every child, regardless of the financial status of their parents, should be able to learn and expand their knowledge in such a way as to fully develop their potential. Providing pupils with equal access to education has a real impact on the future of all of us. We want to involve local communities, KPMG employees, students and all those who are ready to help others. We work closely with the school, Support and development centers, Probation offices, local government units and other public benefit organizations that put children and young people at the center of their studies.

Our website is under construction, but we are still actively working hard.

If you need to learn more about the currently ongoing projects, please contact us via the e-mail address fundacja@kpmg.pl or kontakt@fundacjakpmg.pl.

If you want to support our ongoing statutory activities, including grant programmes for schools and a computer programme for children and young people with Internet access from small towns and villages, please make a donation to the following account: PL92 1600 1462 1808 2673 0000 0002 with the note " for schools and pupils".

If you would like to support our work for refugee children, including the purchase of school kits for students in grades 1-3 and 4-8, in line with Polish educational status, and help schools create new classrooms, please make a donation to account PL92 1600 1462 1808 2673 0000 0002 with the note "for Ukrainian students".

We have also made available currency accounts belonging to the KPMG Foundation in Poland for the convenience of donors, i.e.

  • EURO PL11 1600 1462 1808 2673 0000 0005
  • USD PL81 1600 1462 1808 2673 0000 0006
  • GBP PL54 1600 1462 1808 2673 0000 0007

KPMG Foundation in Poland, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warsaw, Poland
NIP: 525 276 43 20
REGON: 381374159
KRS: 0000749400

Bank Account: BNP Paribas Bank Polska, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, Poland
Code SWIFT: PPABPLPK

Thank you very much for all donation!

See the Foundation's statute

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.